image

Přidejte se k nám!

Hudební hry Vás opravdu baví a máte chuť dělat něco pro druhé? Přidejte se k nám! Je úplně jedno jak dobře hrajete, která hra Vás baví, kolik Vám je let nebo čím se živíte, možností jak pomáhat je opravdu hodně.

Platné stanovy sdružení

ČÁST I. - Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Název občanského sdružení je "Czech DDR"
2. Sídlem občanského sdružení je Brno, adresa: U Leskavy 20, 625 00 Brno.
3. Czech DDR působí na území České a Slovenské Republiky
4. Občanské sdružení Czech DDR je samostatné a dobrovolné sdružení zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů
5. Používaná zkratka je CZDDR

Článek II. Cíle sdružení

1. Sdružení se zakládá za účelem:
a. Sdružovat obyvatele, kteří mají zájem o rozvoj českého Dance Dance Revolution a ostatních tanečních her a automatů
b. Zajišťovat uspokojování kulturních, sportovních a soutěžních zájmů členů sdružení a široké veřejnosti
c. Šířit povědomí obyvatel ČR o Dance Dance Revolution a ostatních tanečních hrách a automatech
d. Sdružení je neziskovou a nepolitickou organizací.

ČÁST II. - Členství

Článek III. Podmínky členství

1. Členem Czech DDR může být občan, který:
a. Dovršil věku 15 let
b. Je způsobilý k právním úkonům
c. Není členem jiné podobně zaměřené organizace na území České Republiky
d. Souhlasí s cíli a zásadami Czech DDR a zaváže se je dodržovat
e. Nebyl v minulosti z Czech DDR vyloučen, není li usnesením rady Czech DDR stanoveno jinak

Článek IV. Vznik členství

a. Členskou přihlášku do Czech DDR podává žadatel prostřednictvím webu nebo pověřenému členu Představenstva Czech DDR
b. Přijímací řízení je zahájeno dnem doručení přihlášky a výsledek musí být rozhodnut do 30ti kalendářních dnů
c. Členství v Czech DDR vzniká dnem prokazatelné úhrady členského příspěvku ve stanovené výši poté, co byla schválena přihláška

Článek V. Zánik členství

1. Členství v Czech DDR zaniká:
a. Písemným prohlášením člena Czech DDR o vystoupení a to dnem jeho doručení pověřenému členu Představenstva
b. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě
c. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti člena k právním úkonúm
d. Vznikem skutečnosti, která je v rozporu s cíly a podmínkami Czech DDR jako čl. III, odst. 1, písm. c) a d) těchto stanov
e. Zánikem občanského sdružení Czech DDR
f. Úmrtím člena

2. Člen může být vyloučen jestliže:
a. Závažným způsobem porušil stanovy Czech DDR nebo programové zásady
b. Svým jednáním poškozuje dobré jméno Czech DDR
c. Uvedl nepravdivé údaje v přihlášce nebo v čestném prohlášení
d. Byl odsouzen za úmyslný trestný čin

3. Návrh na vyloučení se podává Představenstvu. Návrh může podat:
a. Skupina alespoň 3 členů Czech DDR
b. Jakýkoliv orgán Czech DDR

4. Představenstvo zahájí řízení o vyloučení do 10 dnů od doručení návrhu a rozhodne o něm usnesením do 10 dnů od zahájení řízení.
5. Vyloučený člen může podat odvolání do 10ti dnů od doručení usnesení o vyloučení k Představenstvu. To je povinné o tomto odvolání rozhodnout do 10 dnů od doručení odvolání. Její rozhodnutí je konečné, bez možnosti dalšího odvolání. Odvolání má odkladný účinek.
6. Představenstvo a příslušné odvolací orgány jsou povinny o svém rozhodnutí v dané věci informovat člena do 10 dnů.

Článek VI. Evidence členů a členské příspěvky

a. Evidenci členů vede Představenstvo, jejíž údaje jsou závazné
b. Všichni členové musí být registrováni Představenstvem, u níž jsou uloženy originály jejich členských přihlášek. Představenstvo zašle členům potvrzení o vzniku jejich členství, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne schválení členské přihlášky Představenstvem a úhrady členských příspěvků.
c. Roční členské příspěvky se platí vždy nejpozději do 1.března příslušného kalendářního roku.
d. Výši členského příspěvku určuje Představenstvo v roce, který bezprostředně předchází roku, na který se členský příspěvek platí. Pokud není výše členského příspěvku takto stanovena, platí stejná výše jako v roce předcházejícím.

Článek VII. Práva členů

1. Každý člen Czech DDR má v souladu s těmito stanovami stejná základní práva a povinnosti
2. Žádný člen Czech DDR nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti, rasy, věku, pohlaví nebo vyznání.

3. Každý člen Czech DDR má v souladu s těmito stanovami následující práva:
a. Právo na veškeré informace o činnosti Czech DDR
b. Právo účastnit se Sněmu Czech DDR
c. Právo účastnit se na jednání ostatních orgánů Czech DDR, není-li těmito stanoveno jinak
d. Právo spolurozhodovat o činnosti a dalším rozvoji Czech DDR
e. Právo podávat návrhy, stížnosti, dotazy a právo na odpovědi na svá podání orgánům Czech DDR
f. Právo hlasovat a právo volit orgány Czech DDR v souladu s těmito stanovami
g. Právo svobodné kritiky
h. Právo účastnit se všech jednání orgánů Czech DDR, pokud tyto rozhodují o jeho osobě

4. Czech DDR respektuje právo na svobodné vyjádření názorových menšin. Pokud názor menšiny dosáhne alespoň 30% podpory přítomných, má tato právo na jeho uvedení v příslušném usnesení.

Článek VIII. Povinnosti Členů

1. Každý člen Czech DDR má v souladu s těmito stanovami následující povinnosti:
a. Dodržovat stanovy Czech DDR
b. Podporovat a dodržovat programové zásady a obsahové cíle Czech DDR
c. Respektovat rozhodnutí a usnesení příslušných orgánů Czech DDR
d. Platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši
e. Vykonávat svěřené funkce řádně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
f. Sdělit neprodleně písemně Radě změnu údajů uvedených na členské přihlášce

ČÁST III. - Organizační struktura a orgány sdružení

Článek IX. Organizační struktura
1. Organizační strukturu tvoří republiková organizace

Článek X. Orgány

1. Orgány Czech DDR jsou:
a. Sněm
b. Představenstvo

2. Orgány Czech DDR a sbory volitelů rozhodují usnesením. Orgány Czech DDR jednají podle jednacího a volebního řádu schváleného Představenstvem.
3. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, ostatní kolektivní orgány jsou usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech jejich členů; jde-li o volby, je třeba k usnášení schopnosti orgánů vždy přítomnost nadpoloviční většiny všech jejich členů. Usnesení je přijato, pokud pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
4. Funkční období orgánů Czech DDR a volených funkcionářů jsou dva roky. V případě jejich nezvolení v řádném termínu se funkční období těchto orgánů a funkcionářů prodlužuje do doby zvolení nových členů těchto orgánů a funkcionářů. Před uplynutím funkčního období končí výkon funkce odstoupením nebo ztrátou
5. Sněmu Czech DDR se může účastnit I osoba, která není členem Czech DDR, nerozhodne ji Sněm jinak

Článek XI. Sněm Czech DDR

1. Sněm tvoří všichni registrovaní členové Czech DDR a je nejvyšším rozhodujícím orgánem sdružení
2. Sněm svolává Předseda Czech DDR nejméně jednou za dva roky. Pokud Předseda nesvolá Sněm za podmínek a v termínu, které mu ukládají stanovy, svolá Sněm 1.Místopředseda.
3. Termín, místo konání a návrh programu stanoví Představenstvo s cílem zajistit co nejširší účast členské základny na Sněmu.
4. Představenstvo je povinné oznámit termín a místo konání nejméně 30 dní před konáním Sněmu.
5. Pokud Předseda nesvolá mimořádný Sněm do tří měsíců od podání takové žádosti, svolá sněm kterýkoliv jiný člen Představenstva.
6. Sněm jedná v souladu s těmito stanovami a v souladu s jednacím a volebním řádem.

7. Sněm schvaluje:
a. Zprávu Představenstva o činnosti Czech DDR
b. Zprávu Představenstva o hospodaření Czech DDR
c. Cíle Czech DDR pro následující období
d. Změny stanov
e. Změny všech dalších předpisů

8. Sněm bere na vědomí:
a. Zprávu Představenstva o jeho činnosti

9. Sněm volí z řad členů Czech DDR:
a. Členy Představenstva.

10. Sněm rozhoduje 3/5 většinou všech členů Czech DDR o rozpuštění Czech DDR a o sloučení Czech DDR s jiným občanským sdružením.
11. Hlasovací právo na Sněmu je nepřenosné.
12. Sněm je usnášeníschopný a rozhoduje způsobem a za podmínek stanovených těmito stanovami. Není-li Sněm usnášeníschopný, svolá Předseda do třiceti dnů nový Sněm.
13. Usnesení Sněmu jsou závazná pro všechny členy a organizační složky Czech DDR

Článek XII. Představenstvo Czech DDR

1. Představenstvo je nejvyšším výkonným orgánem Czech DDR
2. Představenstvo je tříčlenné
3. Zasedání Představenstva svolává Předseda nebo pověřený místopředseda
4. Představenstvo jedná v souladu s těmito stanovami, jednacím a volebním řádem
5. Představenstvo odpovídá za svou činnost Sněmu a předkládá zprávu o své činnosti Sněmu

6. Představenstvo:
a. Řídí činnost Czech DDR
b. Vykonává právo hospodaření s majetkem Czech DDR
c. Připravuje a předkládá návrh rozpočtu
d. Představenstvo volí ze svého středu Předsedu a 1. místopředsedu a 2.místopředsedu
e. Představenstvo rozděluje kompetence mezi své členy

7. Představenstvo je usnášeníschopné a rozhoduje za podmínek a způsobem upraveným těmito stanovami. Predstavenstvo rohoduje jednohlasne, v pripade sporných situaci rozhoduje hlas Předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas 1. Místopředsedy.
8. Usnesení Představenstva jsou závazná pro všechny členy Czech DDR

9. Předseda:
a. Je hlavou občanského sdružení Czech DDR a Představenstva kde řídí jeho činnost
b. Svolává Radu Czech DDR
c. Svolává Sněm Czech DDR
d. Jedná jménem Czech DDR a zastupuje Czech DDR navenek
e. Zodpovídá za činnost Czech DDR
f. Má dispoziční právo k účtu Czech DDR
g. Může delegovat pravomoci na jednotlivé místopředsedy

10. 1. Místopředseda:
a. Zastupuje v pověření Předsedu
b. Jedná jménem Czech DDR a zastupuje ji navenek
c. Je zodpovědný za zahraniční spolupráci

11. 2.Místopředseda
a. Vykonává funkci hospodáře Czech DDR, je zodpovědný za hospodaření
b. Spravuje pokladnu Czech DDR
c. Má k dispozici právo k bankovnímu účtu Czech DDR
d. Vede účetní agendu
e. Přijímá členské příspěvky a vede jejich evidenci
f. Předkládá zprávy o hospodařeni Czech DDR
g. Jedná jménem Czech DDR

ČÁST IV.- Zásady hospodaření Czech DDR

Článek XIII Zásady hospodaření

1. Občanské sdružení Czech DDR je samostatná právnická osoba, která nakládá účelně a hospodárně se svým majetkem k naplňování a prosazování svých cílů v souladu se zákonem č.83/1990 Sb.v platném znění.

2. Czech DDR získává prostředky pro svou činnost:
a. Z členských příspěvků
b. Z grantů, dotací a darů
c. Z jiných zdrojů

3. Za vedení účetnictví je zodpovědný 2. Místopředseda
4. Vedení účetnictví může být svěřeno externímu účetnímu

ČÁST V.- Statutární orgány Czech DDR a jejich jednání

Článek XIV. Statutární orgány Czech DDR a jejich jednání

1. Statutární orgány sdružení CZDDR jsou Předseda, 1 místopředseda a 2. místopředseda
2. Jménem Czech DDR jedná představenstvo. Jeho členové jednají samostatně.

ČÁST VI. - Vnitřní předpisy

Článek XV Vnitřní předpisy

1. Vnitřním předpisem Czech DDR je jednací řád.
2. Vnitřní předpisy nesmí být v rozporu s těmito stanovami

Kontaktní informace:

Občanské sdružení Czech DDR
Na Mrázovce 26/14, 159 00 Praha 5
Bankovní spojení: 2308360001/5500
IČO: 27016765

Potřebujete pomoci?

Potřebujete pomoci s výběrem té správné hry? Hledáte podložku? Chcete se přidat k našemu sdružení? Pokud máte jakoukoliv otázku, pište na adresu info@czechddr.cz

Sponzor našich stránek:

infinite